YLEISTÄ

SUURSIIVOUSPALVELUISTA

Suursiivoukset liittyvät oleellisesti siivouspalvelun tuottamiseen ja laadun varmistamiseen. Asiakkaan, ostajan, on hyvä tietää muutama tärkeä perusasia, joiden avulla voi myös pitkällä aikajänteellä säästää rahaa siivouspalvelun osalta.

Tässä materiaalissa kerromme avoimesti taustoista suursiivouspalveluiden hinnoittelussa ja mahdollisista ongelmista, joita asiakas saattaa kokea. Lisäksi olemme selvittäneet suursiivouspalveluita käyttävien mielipiteitä ja toivomuksia tekemässämme laajassa tutkimuksessa.

 

Suursiivouspalvelut olemme jakaneet 5 ryhmään:

 • Lattian peruspesut ja vahaukset > Porrastilat
 • Lattian pintapesut ja hoitokäsittelyt > Kivilattioiden puhdistus ja suojaus
 • Tekstiilikalusteiden ja mattojen puhdistus
 • Ikkunanpesut
 • Muut, kuten seinien pesut, pölyremontit yms.

 

MITÄ ASIAKAS ODOTTAA SUURSIIVOUKSELTA?

Laaja markkinatutkimus siivouspalveluiden ostajien kokemuksista liittyen suursiivouspalveluihin antoi tähän selkeän vastauksen. Yli puolet ostajista oli kohdannut vaikeuksia runsaasti tai erittäin runsaasti. Seuraavassa muutamia kommentteja:

 • Luvataan tehdä paljon, mutta työn laatu huonoa, töitä ei tehdä kunnolla
 • Työt tehdään osittain eikä niitä viimeistellä, jätetään jotakin tekemättä, joka näkyy heti asiakkaalle
 • Suursiivousporukka myöhästyy tai ei tule ollenkaan
 • Luvataan tehdä työ liian halvalla hinnalla, jolloin ei ole varaa tehdä työtä kunnolla
 • Yrityksillä ei ole vastuuvakuutusta mahdollisten vahinkojen varalle
 • Asiakkaan kanssa ei ole sovittu millainen siivouksen lopputuloksen tulee olla
 • Laskutetaan enemmän kuin sovittu
 • Asiakasta huiputetaan – ei kerrota totuutta
 • Käyttäydytään epäkohteliaasti
 • Tiloista on kadonnut tavaraa
 • Toivottavasti maksavat kaikki tarvittavat verot

 

Asiakkaat odottavat siivousliikkeiden henkilöstöltä rehellisyyttä ja että sovitut asiat tehdään. Teettämässämme tutkimuksesta ilmeni, että epäonnistumisten ja monien turhien lupausten jälkeen asiakkaiden usko siivouspalvelun toimittajiin on hiipunut ja uusiin lupauksiin on vaikea luottaa. Suursiivouspalveluissa on myös ”MUTU” tietoa liikkeellä, joka kertoo siitä, että siivousliikkeiden henkilöstö ei ole todellisia ammattilaisia tai eivät kerro asiakkailleen kaikkea mitä työn tekemiseen liittyy. Hinnoittelu saattaa olla epävarmaa ja hyvinkin epätasaista.

Lyhyesti sanottuna asiakkaat odottavat vaivatonta ja luotettavaa suursiivouspalvelua, jossa työt tehdään ajallaan, siivoushenkilöstö käyttäytyy kohteliaasti ja työn lopputulos on sovitunlainen. Asiakkaat odottavat, että heitä tiedotetaan työn etenemisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Hinnoittelun tulisi olla asiallista – ei liian alhaista, muttei liian korkeaa.

Toivomukset eivät ole kohtuuttomia vaan vähintäänkin oikeutettuja.

 

MIKÄ SUURSIIVOUKSESSA MAKSAA?

Tarjousta katsottaessa saattaa tuntua siltä, että hinta on liian korkea. Mutta mistä asiakkaan oikeastaan kannattaa maksaa – ”lattiallehan vain levitetään vaha ja taas kiiltää”.

Aivan oikein – lattialle levitetään vaha! Mutta ennen kuin vaha on lattiassa ja paikat kiiltävät, niin takana on monta erillistä työvaihetta.

Lattioiden peruspesu on 80 % käsityötä (ks. kohta peruspesu ja vahaus). Tällöin työ on hidasta suorittaa ja useasti peruspesun neliöteho on 12 – 18 m²/h/työntekijä. Tehoon (työn nopeuteen) vaikuttavat lattian materiaali, likaisuusaste, vanhan vahan määrä ja pinttyneisyys muutamia luetellaksemme.

Hinta muodostuu siis työhön käytetystä työajasta, koneista, työvälineistä ja puhdistusaineista. Esimerkiksi 1000 m² toimistotilan peruspesuun ja vahaukseen käytetään n. 60 – 80 tuntia (palkka + sivukulut) ja aineiden osuus on n. 10 – 20 % veloituksesta. Lisäksi huomioidaan yrityksen muut kiinteät kulut kuten, toimitilat, varasto, autot, vakuutukset, johto ym.

Siivouspalvelussa piilee monia ongelmia, jotka voivat aiheuttaa ns. piilokustannuksia. Ammattitaidoton henkilökunta voi pilata materiaaleja ja aiheuttaa paljon turhaa vaivaa asiakkaalle. Myös väärällä työajan laskennalla ja hinnoittelulla saatetaan helppo ja selkeä työ saada epäonnistumaan. Ja jos hinta ei sisällä edes palkkoja sivukuluineen, niin tällöin voidaan vetää johtopäätös, että liian halpa tarjous ei voi sisältää riittävästi työtunteja. Ja tästä puolestaan seuraa, että töitä jää tekemättä tai tehdään liian nopeasti – huolimattomasti.

Kun palvelu hinnoitellaan liian alhaiseksi, niin yksikään osapuoli – asiakas, työntekijä, siivousliike – eisaa itselleen haluamaansa hyötyä.

Oikein hinnoiteltu suursiivous pystytään suuremmalla todennäköisyydellä suorittamaan sovitussa ajassa ja hinta vastaa tehtävää työtä – ei enempää tai vähempää! Näin asiakas saa parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen ostamalleen suursiivouspalvelulle.

Edellä mainittuihin tekijöihin on lisättävä vielä siivousliikkeen ja sen organisaation toimivuus tai toimimattomuus. Yhteenvetona voidaankin sanoa, että osaamaton työntekijä, heikosti toimiva organisaatio ja liian halpa hinta, huono työn jälki, virheet ja unohdukset lieveilmiöineen maksavat asiakkaalle aikaa ja rahaa mieliharmin ja hänen omaa ajankäyttönsä muodossa.

 

MIKSI TYÖ ON MÄÄRITELTÄVÄ TARKASTI?

Monen epäonnistumisen takana on kouluttamaton henkilöstö ja heidän takanaan yritys, joka ei ole kantanut omaa vastuutaan tukemalla työntekijöitään. Suursiivoojat eivät tiedä mitä heidän tulee tehdä ja millainen työn lopputuloksen tulee olla. Lopputuloksia on monenlaisia – mutta vain yksi oikea – nimittäin se mitä asiakas on tilannut yhteisymmärryksessä palveluntoimittajan kanssa. Tähän palveluntoimittajien on tinkimättä pyrittävä!

Epäselvyyksien välttämiseksi tulee määritellä tarkasti, yhdessä asiakkaan kanssa työn lopputulos ja kuvaus siitä miten työ tehdään. Kun jokainen osapuoli tietää mitä on sovittu – niin näin syntyneiden yhteisten pelisääntöjen mukaisesti on helpompi toimia ja saavuttaa yhteisymmärrys. Siivoojat tietävät mitä heidän tulee tehdä, milloin ja missä. Asiakas tietää mitä on ostanut ja hän pystyy seuraamaan työn toteutumista – mitä tehty ja mitä ei.

Tarkka määrittely on Kuura Palvelut Oy:ssä lähtökohtana asiakkaillemme antamallemme 100 % siivouspalvelutakuulle, jonka sopimus- ja suursiivousasiakkaamme saavat.