Rekisteriselosteet

Tältä sivulta löydät Siivouspalvelu Kuura Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sekä henkilökuntarekisterin rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Lisätietoja saat rekisterissä mainitulta yhteyshenkilöltä.

Siivouspalvelu Kuura Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri-ilmoitus

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Siivouspalvelu Kuura Oy (2304384-7)
Purokatu 5, 21200 Raisio
Puhelin: 0102794030
Yhteyshenkilö: Mikko Pihlajavirta
Sähköposti: mikko.pihlajavirta@kuurapalvelut.fi

 

Asiakasrekisteri

 

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen asiakkaiden tietojen oikea ja ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä reklamaatioiden hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 1. Peruste sopimuksen täyttämiseksi
 2. Sopimusta edeltävien toimien toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (tarjouspyynnöt)
 3. Rekisterinpitäjän perusteltu etu (asiakkuus)

 

Käsiteltävät henkilötiedot:

Kuura Palveluiden asiakkaat ovat pääasiallisesti yhtiöitä. Asiakasyhtiöiden tiedot saattavat kuitenkin sisältää asiakkaiden henkilöstön / asiakkaiden henkilötietoja.
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asema
 • Verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai organisaatioilta joissa he työskentelevät.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena laskujen perintään siirtäminen.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, kun rekisterin palveluntarjoaja vaihdetaan uuteen järjestelmän ylläpitäjään. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen perustuvan reklamaatioajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kun henkilötietojen käsittelyperusteena on yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kuurapalvelut Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi lisäksi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Pakolliset tiedot

Asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot. Perusteena sopimuksen täyttäminen, asiaa koskevien lakien noudattaminen sekä yhtiön oikeusturva reklamaatioasioissa.

 

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Asiakkuutta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

 

Tietoja saadaan myös asiakasyrityksiltä, yhteydenottolomakkeelta ja alihankkijoilta

Tietojen luovuttaja on asiakasyritys, joka ilmoittaa omia luottamus- ja toimihenkilöiden tietoja.

Tiedot saadaan asiakasyrityksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.

Tiedot kerätään yhteydenottolomakkeella annetuista tiedoista.

Tietoja kerätään myös tietopalveluita myyviltä toimittajilta.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:

mikko.pihlajavirta@kuurapalvelut.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Siivouspalvelu Kuura Oy
Purokatu 5, 21200 Raisio

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 7.9.2018.

Siivouspalvelu Kuura Oy:n henkilöstörekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri-ilmoitus

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Siivouspalvelu Kuura Oy (2304384-7)
Purokatu 5, 21200 Raisio
Puhelin: 0102794030
Yhteyshenkilö: Mikko Pihlajavirta
Sähköposti: mikko.pihlajavirta@kuurapalvelut.fi

Henkilöstörekisteri

 

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään Siivouspalvelu Kuura Oy:n työntekijöiden tietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen työntekijöiden työsuhteisiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 1. Työoikeudelliseen lainsäädäntöön (pakolliset tiedot)
 2. Työsopimukseen (sopimukseen perustuvat tiedot)
 3. Suostumukseen.

 

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään Siivouspalvelu Kuura Oy:n työntekijöiden henkilö-, yhteys-, terveys- ja työsuhdetietoja, sekä suostumusten perusteella kuvia ja paikannustietoja. Tietyissä tilanteissa rekisteröidään taloudellisia tietoja lain perusteella.

Käsiteltäviä tietoja ovat:

 • Työntekijän täydellinen nimi (laki)
 • Postiosoite (laki)
 • Puhelinnumero (laki)
 • Henkilötunnus / veronumero (laki)
 • Sähköpostiosoite (laki)
 • Terveystiedot (laki, mikäli työntekijä vetoaa sairauden tms. mukaisiin taloudellisiin oikeuksiin ja etuisuuksiin, allergiatiedot työsuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi)
 • Pankkitilinumero (sopimus)
 • Harrastustiedot (suostumus)
 • Kuvat ja niiden käyttäminen (suostumus)
 • Yrityksen palveluiden ja henkilökunnan osaamisen markkinointi (suostumus)
 • Koulutustiedot (suostumus pois lukien rekrytointitiedot, joiden peruste on laki / sopimuksen täyttäminen).
 • Mahdollinen maksukielto.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään työntekijältä itseltään tai viranomaisten lakisääteisistä ilmoituksista

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Siivouspalvelu Kuura Oy:n tietojärjestelmiin, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille pois lukien lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja työterveydenhuollolle.

Henkilötiedot säilytetään yhtiön omassa rekisterissä, mutta voidaan luovuttaa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin ylläpitämään henkilöstöhallintojärjestelmään.

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, kun rekisterin palveluntarjoaja vaihdetaan uuteen järjestelmän ylläpitäjään. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palkkahallintotietoja säilytetään yhtiön omassa rekisterissä, mutta voidaan luovuttaa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin ylläpitämään palkkahallintojärjestelmään.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Työlainsäädäntö asettaa eri säilytysaikoja työsuhdetiedoille. Säilytysajat näiden osalta perustuvat lakiin.

Sopimukseen perustuvat tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan sekä sen päättymisestä 10 vuotta. (perusteena sopimusvastuut).

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään suostumuksen peruuttamiseen saakka tai enintään 3 vuotta työsuhteen päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa kuvan käyttämistä. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Kuurapalvelut Oy:n käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kun henkilötietojen käsittelyperusteena on Kuurapalvelut Oy:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kuurapalvelut Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Pakolliset tiedot

 • Täydelliset henkilötiedot (laki)
 • Tilinumero (työsopimus)

 

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Työsuhdetta ei voida solmia, mikäli pakollisia tietoja ei ole luovutettu.

 

Tietoja saadaan myös viranomaisilta, vakuutusyhtiöltä ja työterveyshuollolta

Tietojen saanti perustuu lakiin tai sopimukseen.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:

mikko.pihlajavirta@kuurapalvelut.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Siivouspalvelu Kuura Oy
Purokatu 5, 21200 Raisio

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 7.9.2018.