Rekisteriselosteet

Tältä sivulta löydät Kuurapalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sekä henkilökuntarekisterin rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Lisätietoja saat rekisterissä mainitulta yhteyshenkilöltä.

Kuurapalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuurapalvelut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.04.2018. Viimeisin muutos 21.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kuurapalvelut Oy
Y-tunnus: 2304384-7

 

Yhteystiedot:
Satakunnantie 100, 20300 Turku
p. 0102794030

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Pihlajavirta p. 0447308344

 

3. Rekisterin nimi

Kuurapalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän kanssa solmittu sopimus asiakkuudesta tai asiakasehdokkuus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja Kuurapalvelut Oy:n tarjoamien palveluiden markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan tai yhdyshenkilön nimi, titteli, tehtävät asiakasyrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Tietoja voidaan säilyttää asiakassuhteen keston ajan ja lisäksi niin kauan kuin tietojen keräämisen perusteena olevasta sovitusta asiasta voidaan esittää vaatimuksia.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakasehdokkaiden henkilötietoja kerätään yritysten internetsivustoilta, sosiaalisesta mediasta ja ostorekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuurapalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa asiakkaan nimen ja yhteystiedot kolmannelle osapuolelle, kuten alihankkijalle, jälleenmyyjälle tai tavarantoimittajalle, jotta asiakkaan pyyntö tai tilaus voidaan täyttää. Lisäksi henkilötietoja voidaan joskus luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinointia varten. Tietoja ei siirretä Kuurapalvelut Oy:n toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä nähdä tai saada niistä jäljennökset. Hän voi vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. Rekisterinpitäjä voi korjata rekisterissä havaitsemansa virheellisen tiedon saatuaan oikean tiedon asiakkaalta.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi asiakkuuden päätyttyä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Kuurapalvelut Oy:n työntekijärekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuurapalvelut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.04.2018. Viimeisin muutos 21.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kuurapalvelut Oy
Y-tunnus: 2304384-7

 

Yhteystiedot:
Satakunnantie 100, 20300 Turku
p. 0102794030

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Pihlajavirta p. 0447308344

 

3. Rekisterin nimi

Kuurapalvelut Oy:n työntekijärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän kanssa solmittu työsopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena. Muiden kuin työsuhteen kannalta välttämättömien tietojen kohdalla työntekijältä pyydetään dokumentoitu ja vapaaehtoinen suostumus. Annettu suostumus on mahdollista peruuttaa myöhemmin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työajanseuranta, palkanmaksu ja yhteydenpito työntekijöiden ja rekisterinpitäjän välillä. Mikäli tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen, siitä ilmoitetaan rekisteröidylle etukäteen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Tietoja voidaan säilyttää työsuhteen keston ajan ja lisäksi niin kauan kuin tietojen keräämisen perusteena olevasta sovitusta asiasta voidaan esittää vaatimuksia.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti työntekijältä henkilötietolomakkeella työsopimusten solmimisen yhteydessä. Lisäksi tietoja saadaan sähköpostitse, puhelimitse ja yritykselle lähetetyistä työhakemuksista. Työhakemuksia ja niistä kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on perusteltua.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti tilitoimistolle palkanmaksua varten. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tarvittaessa henkilötietoja luovutetaan asiakkaille työntekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Työntekijällä on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä nähdä tai saada niistä jäljennökset. Hän voi vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Työntekijä voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. Rekisterinpitäjä voi korjata rekisterissä havaitsemansa virheellisen tiedon saatuaan oikean tiedon työntekijältä.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on työsuhteen päätyttyä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.